Mijn specialisaties

Nadat het (primaire) doel van het onderzoek is bepaald wordt een analyse uitgevoerd van alle onderhanden zijnde beschikbare informatie. De toegevoegde waarde van deze informatie is zeer belangrijk en maakt dat het onderzoek wellicht sneller, doelgerichter en met de juiste proportionaliteit en subsidiariteit kan worden uitgevoerd. De beschikbare informatie wordt door mij met databank onderzoek aangevuld , waarna tactisch telefonisch onderzoek volgt. Een beproefde en efficiënte vorm van van rechercheren!

Contactonderzoeken

Telefonisch contact met onze cliënt, debiteur of anders is zeer wenselijk. Er zijn brieven gestuurd, gebeld en wellicht al een huisbezoeker of Vroeg Eropaf medewerker ingeschakeld maar alle pogingen ten spijt. Ik kan dikwijls wel het contact tot stand brengen en daar waar nodig ook mediation toepassen, wellicht in de ‘meewerkstand’ (overtuiging) zetten, tactisch interviewen en bovenal de persoon, indien wenselijk, direct met de collega behandelaar in verbinding stellen (doorverbinden). Daarbij wordt mijn collega eerst bijgesproken, waarna direct het gesprek doel- en oplossingsgericht kan worden gevoerd.

Opsporing onbereikbare en verdwenen personen

Onze cliënt, debiteur, of anders is spoorloos. We zijn bekend met een laatst bekend (formeel en of feitelijk) adres maar onduidelijk blijft of de persoon daar nog wel woont. Waar bevindt de persoon zich toch? Niet zelden wonen personen feitelijk niet (meer) op het adres zoals door hen opgegeven bij de Basisregistratie Personen (BRP). Vaak gebeurt dit bewust, uit zelfbescherming met als doel schuldeisers om de tuin te leiden, fraude te plegen of om andere redenen.

In de praktijk zijn er talloze personen zonder formeel woonadres. Zij werden geregistreerd als ‘Vertrokken onbekend waarheen’ (VOW) of ‘geëmigreerd’ maar is dit wel werkelijk zo? Indien de gemeente signalen ontvangt dat een persoon niet meer op een adres woont volgt een onderzoek door een opsporingsambtenaar en indien geen nieuw adres wordt vastgesteld wordt de persoon uitgeschreven.

Ook komt het voor dat een persoon zich wel meldt bij de gemeente en vertelt naar een bepaald land te emigreren. Zonder enige vorm van controle wordt deze melding doorgevoerd in de BRP. Bij raadpleging van de BRP door bevoegde instanties lijkt het alsof deze persoon werkelijk is geëmigreerd maar in de praktijk heeft men ook vaak redenen om instanties te misleiden.

Opsporing roerende zaken

We hebben een boot, vliegtuig, auto of een ander transportmiddel gefinancierd en de betalingsachterstand loopt teveel op. Onduidelijk is waar het object zich nu bevindt. Ik kan tevens behulpzaam zijn bij de opsporing van onze eigendommen.

Gebruik en bewoning vastgoed

We vermoeden dat sprake is van oneigenlijke bewoning van ons vastgoed. Het wordt zonder toestemming onderverhuurd of we hebben als hypotheeknemer geen toestemming gegeven ons onderpand te verhuren. Een buitendienstmedewerker of huisbezoeker komt onverrichte zaken terug of kan onvoldoende duidelijk krijgen over de werkelijke situatie. Wie woont er nu werkelijk in de woning en waar woont onze cliënt nou toch echt? Oneigenlijk woningbezit / gebruik komt helaas nog veel te vaak voor en kan ook bijzonder lucratief zijn. Als verhuurder of hypotheekmaatschappij staan wij dit vrijwel nooit toe en willen wij niet alleen in contact komen met onze cliënt en weten waar de persoon of personen wonen maar ook wie (identiteit en contactgegevens) zich nu nou precies in de woning bevinden.

Regresonderzoeken

Er is sprake van een betalingsachterstand of een forse (rest-)schuld en contact blijft wellicht ook uit of collega’s twijfelen over de juistheid van de aangeleverde informatie. We willen inzicht krijgen in de beslag- verhaalsmogelijkheden. Denk daarbij aan het huwelijksgoederenregime, bron(nen) van inkomsten, bindingen aan en (aandelen-) belangen in bedrijven, motorvoertuigen, bankrekeningen, vastgoed, schepen en opdrachtgevers.

Op dossierniveau kan worden bekeken welke onderdelen van vorenstaande zullen worden onderzocht. Zo heeft het vaak, overigens niet altijd, geen zin om het bezit van bijvoorbeeld motorvoertuigen, loondienstverbanden en uitkeringen te onderzoeken terwijl de gerechtsdeurwaarder recent SUWI-net heeft mogen raadplegen (vonniszaken). Als dit echter geen of onvoldoende opbrengst genereert kan onderzoek naar andere beslagmogelijkheden wel effectief zijn!

Screening- en achtergrondonderzoeken

Huur- of hypotheekovereenkomst

Een nieuwe huurder of hypotheekgever dient zich aan en alle gegevens worden keurig en tijdig aangeleverd. Nu volgt de verificatie en controle. Gezien mijn expertise kan ik u daarbij ondersteunen en indien gewenst ook nader onderzoek verrichten naar zaken die juist niet zijn vermeld en belangrijk zijn bij de overweging om de overeenkomst aan te gaan.

Pre-employment

Wat een keurige CV, aldus onze recruiter. Deze kandidaat gaan wij zeker uitnodigen en uiteindelijk een aanbod doen. Maar wat voor vlees halen u in de kuip? Met wie hebben we nu eigenlijk echt te maken. Klopt het eigenlijk wel wat is vermeld en wellicht belangrijker; wat is er niet vermeld en waarom niet? Ik kan u ondersteunen bij de screening van kandidaten maar ook naar huidige medewerkers indien een gerechtvaardigd belang daaraan ten grondslag ligt.

Zakelijke relatie

We willen een zakelijke relatie aangaan met een natuurlijk en of rechtspersoon. De aangeleverde informatie volstaat en in principe is het al akkoord. We staan op het punt de dienst te gaan leveren. Het is in veel zaken van essentieel belang om niet alleen de aangeleverde informatie te verifiëren maar ook onderzoek te laten verrichten naar informatie die uit zelfbehoud niet is verstrekt. Denk daarbij aan de betrokkenheid bij faillissementen, schulden, pauliana, katvangers. Met wie hebben we nou eigenlijk echt van doen?